تست خوراک دام هزاره نوین

ﺗﺴﺖ ﭘﻠﺖ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺗﺴﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺧﻮراك ﭼﻪ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﭼﻪ در ﻓﺎرم ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺟﺰاي ﺧﻮراﮐﯽ، دﻣﺎ و زﻣﺎن ﮐﺎﻧﺪﯾﺸﻨﯿﻨﮓ، ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت داي، ﺧﻨﮏ ﮐﺮدن و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري در ﮐﻮﻟﺮ، ﻫﻤﮕﯽ در 9 درﺻﺪ و ﮐﻮﻟﺮ 25 درﺻﺪ، ﭘﺮس ﭘﻠﺖ 33 درﺻﺪ، ﮐﺎﻧﺪﯾﺸﻨﯿﻨﮓ 33 ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﻠﺖ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ. ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻧﻘﺶ ﻣﻮاد اﺻﻠﯽ ﺟﯿﺮه، آﺳﯿﺎب ﭼﺎﻟﺸﯽ در ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﻠﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ، درﺻﺪ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﻠﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻋﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﺨﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﮔﺬراﻧﺪه اﻧﺪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪه و ﻗﺪرت اﺗﺼﺎل ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺎ ﮐﺎراﻣﻞ ﺷﺪن ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ در دﯾﻮاره ﻣﻨﺎﻓﺬ داي، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﻣﻨﺎﻓﺬ داي ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﯿﺰان ﺳﺎﯾﯿﺪﮔﯽ آن ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ آﻣﭙﺮاژ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻠﺖ و اﻓﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﻣﻮارد ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺖ .

دانلود مقاله خوراک دام هزاره نوین