بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژی

بهینه سازی مصرف انرژی

در سالهاي اخير به دليل پيچيدگي و تحولات روز افزون جامعه جهاني، عامل انرژي نقش اساسي در اقتصاد و سياست هر ملت ايفا ميكند و پيگيري دقيق دورنماي بخش انرژي و اتخاذ استراتژي مناسب از اركان اصلي حفظ ثبات و قدرت سياسي اقتصادي هر كشور است. امروزه، شرايط اقتصادي و بازرگاني ضرورت وجود يك طرح بهينه سازي در مصرف منابع مختلف انرژي را هشدار ميدهد .در اين ميان با توجه به اينكه صنايع از مصرف كنندگان عمده انرژي كشور است و در واقع يكي از معيارهاي هر كشور وابسته به پيشرفت و توسعه صنايع آن است، توجه خاص به اين بخش و بهبود و توسعه آن از اهميت ويژهاي برخوردار است. موضوع صرفهجويي انرژي مورد توجه قرار گرفت به طوريكه در مقطع زماني 07از زمان شروع اولين بحران نفتي در آغاز سالهاي دهه احساس مسئوليتي جدي در مصرف بهينه انرژي و در راستاي عدم وابستگي به نفت كشورهاي صادر كننده نفت 07 و 07سالهاي به سفارش سازمان ISO ميلادي سازمان سازمان 9772 (اوپك)، افزايش راندمان آن و مسئله حمايت از محيط زيست ايجاد شد. از سال تدوين استاندارد بينالمللي سيستم مديريت ABNT و ANSI و با همكاري موسسات استاندارد كشورهاي پيشرفته نظير UNIDO را آغاز نمود. اين استاندارد الزامات مرتبط با سيستمهاي مديريت انرژي را تشريح مينمايد و به صورت نظاممند ISO50001انرژي سازمانها را درخصوص مديريت مصرف حاملهاي مختلف انرژي توانمند ميسازد و در بهبود مصرف انرژي نقش اساسي ايفا مينمايد

دانلود مقاله بهینه سازی مصرف انرژی